• Artwork
'Achraf: We are born in The Netherlands, we live here and we’ll never leave. '

‘Tweederangsburger’

'Second-class citizen'

nd_second-class-citizen_inge-van-mill
International ND Award / Neutral Density Photography Awards 2018.

De maatschappij verhardt, er heerst onvrede, angst voor de ander zonder deze persoonlijk te kennen. Vooringenomenheid en uitsluiting domineren, wederzijds wantrouwen groeit. Een voedingsbodem is gecreëerd van waaruit polarisatie en discriminatie voortvloeien, deze zijn aan de orde van de dag. In de politiek, op straat, op de werkvloer, op internet, het zijn allemaal plekken geworden waar je ongefilterd je mening kunt ventileren. Deze uitlatingen raken uiteindelijk het individu. Wat doet deze verharding met de maatschappij, met een groep en met het individu?

De verdeeldheid die ik waarneem zie ik onder andere terug bij jongens van Marokkaanse afkomst geboren in Nederland. Zij geven aan dat ze ervaren dat ze keer op keer worden gestigmatiseerd en weggezet op een negatieve wijze. De jongens ervaren dat ze als tweederangsburgers worden gezien. Wat doet het met iemand wanneer hij niet als volwaardig en evenwaardig wordt behandeld?

In 2002 maakte ik een fotoreportage over Marokkaanse-Nederlandse jongens op het Jacob van Campenplein in de Schilderswijk. Vijftien jaar later is het debat over jongens van Marokkaanse afkomst nog steeds in volle hevigheid gaande. Het lijkt alsof er weinig is veranderd aan het beeld wat de maatschappij van deze jongens heeft, waarover Pim Fortuyn zich destijds ook al roerde.

Het bracht mij ertoe om in gesprek te gaan en het persoonlijke verhaal te horen van deze Marokkaanse-Nederlandse jongens, geboren in de Schilderswijk. Hieruit ontstond een persoonlijk en intiem portret.

Hun ouders en grootouders zijn meestal in Marokko geboren en als gastarbeider in de jaren zestig/ zeventig naar Nederland gekomen. De tweede- en derde generatie jongens die ik heb gesproken groeien op in de Schilderswijk, waar een straatcultuur heerst. Hoe gaan zij om met deze cultuur en de verleidingen die er zijn. Wat krijgen deze jongens mee, welke kansen krijgen ze, hoe vormt het hen en welke keuzes maken ze.

Een van de geïnterviewde jongens, Achraf: ‘Wij zijn hier in Nederland geboren, wij wonen hier en gaan ook niet meer weg!’

* De foto’s en verhalen komen terug in het fotoboek ‘Tweederangsburger’. Tevens te koop via mij en PhotoQ Bookshop te Amsterdam tevens online.

English text

Society hardens, there is dissatisfaction and there is fear of others without knowing them personally. Prejudice and exclusion dominate and mutual distrust is growing. A breeding ground is created from which grows polarisation and discrimination, these are the order of the day. Politics, the street, the shop floor, the internet, these are all places where you can vent your opinion unfiltered. These statements will eventually affect the individual. What does this hardening do with the society, with a group and with an individual?

The divisions that I perceive I see among back at Moroccan-Dutch boys. They indicate that they experience time after time they feel they are stigmatized and put aside in a negative way. The boys feel that they are seen as second-class citizens. What is the effect on someone when he isn’t treated as a full-fledged and equal person?

In 2002 I made a photo report about Moroccan-Dutch boys at the Jacob van Campensquare in the Schilderswijk. Fifteen years later the debate about Moroccan boys is still going on. It seems as if little has changed to the image of these boys, which Pim Fortuyn was also already stirred.

It brought me to go and hear the personal story of these Moroccan-Dutch boys, born in the Netherlands. This led to a personal and intimate portrait in photo and text.

Most of their parents and grandparents were born in Morocco and came in the sixties/ seventies as immigrant worker to the Netherlands. The second and third generation boys grew up in the Schilderswijk where there is a street culture. How do they deal with this culture and the temptations out there. What does these guys get along, what chances do they get, how does it forms them and what choices do they make.

One of the boys I interviewed, Achraf: ‘We were born in The Netherlands, we live here and we’ll never leave!’

* The photos and stories come back in the photo book: ‘Second-class citizen’. You can buy this book by me or PhotoQ Bookshop.