Disclaimer

Leveringsvoorwaarden

Copyright en auteursrechten © Inge van Mill – 2021 Den Haag, T.0031641210799 E.photo@ingevanmill.com

Op alle transacties zijn onderstaande voorwaarden van de NVJ/NVF van toepassing.

Behoudens exclusieve opnames, is het basislicentietarief voor internetgebruik van mijn foto’s € 350 ex btw (per foto).
Op grond van de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem 2019, die ik bij mijn overeenkomsten hanteer. Op basis van vooraf gemaakte afspraken, kunnen er door mij afwijkende tarieven worden berekend.

Een ieder die mijn werk gebruikt gaat akkoord met de door mij daaraan verbonden voorwaarden zoals hieronder weergegeven: Op al mijn foto’s, filmbeelden, geluidsfragmenten, objecten, teksten, anderszins rust mijn copyright. Met mijn werk wordt slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt.

Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal 200% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriele schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van onze foto’s wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook. zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de rechthebbende, Inge van Mill. Wilt u beeldmateriaal gebruiken voor welk doel dan ook, neem dan contact op via: photo@ingevanmill.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN NVJ/NVF:

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle

Overeenkomsten tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

Fotograaf: de Fotograaf die lid is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

(NVJ) en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW

Opdrachtgever: de wederpartij van de Fotograaf en wederpartij in de zin van artikel

6:231 BW.

Overeenkomst: de tussen de Fotograaf en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van

opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een

opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte.

Foto: het door de Fotograaf vervaardigde fotografisch werk.

Licentie: toestemming van de Fotograaf aan de Opdrachtgever voor

openbaarmaking en verveelvoudiging van de Foto door de

Opdrachtgever.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van de

Fotograaf.

1.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk

schriftelijk door de Fotograaf zijn aanvaard.

1.3 Wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze

uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

1.4 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met

dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepaling deze Algemene

Voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een

nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2. Opdracht

2.1 De Fotograaf heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen

technisch en creatief inzicht uit te voeren.

2.2 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk

schriftelijk door de Fotograaf is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de

Fotograaf, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te

verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de

Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Fotograaf recht op een aanvullende

vergoeding.

Artikel 3. Opzegging

3.1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de

Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of de

Fotograaf werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de nietprofessionele

Opdrachtgever, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de

overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen

en de Fotograaf nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever

niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

3.3 Een Overeenkomst waarvoor de Fotograaf onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet

worden opgezegd.

3.4 Zowel Opdrachtgever als Fotograaf hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van

betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen

4.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de Foto is geleverd, tenzij partijen anders overeen

zijn gekomen. Indien partijen voor de levering van de Foto een termijn overeen zijn gekomen dan is

dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 5. Klachten

5.1 Klachten over de kwaliteit van de Foto of uitvoering van de Overeenkomst moeten zo spoedig

mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de Foto schriftelijk en met redenen

omkleed aan de Fotograaf kenbaar worden gemaakt. Na afloop van deze termijn kan Opdrachtgever

geen beroep meer doen op niet-nakoming van de Overeenkomst door de Fotograaf en vervallen de

rechten die daarmee verbonden zijn.

Artikel 6. Auteursrecht en gebruiksrecht

6.1 Het auteursrecht op de Foto berust uitsluitend bij de Fotograaf.

6.2 De Licentie wordt door de Fotograaf schriftelijk verleend. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk

tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, dan

verwerft de Opdrachtgever niet meer dan een éénmalig niet-exclusieve Licentie voor het doel, de

wijze en de oplage die partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen hebben gehad.

6.3 Een exclusieve Licentie kan uitsluitend bij akte overeen worden gekomen.

6.4 De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien

Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de Fotograaf tijdig en volledig te betalen, dan vervalt

de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of

verveelvoudigingen door of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op

het auteursrecht van de Fotograaf en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te

worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig

jegens de Fotograaf zoals omschreven in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.5 Iedere openbaarmaking van de Foto door of namens de Opdrachtgever die niet onder de Licentie

valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de Opdrachtgever

schadeplichtig is jegens de Fotograaf zoals omschreven in 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.6 Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever aan de Fotograaf tenminste een

schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of

gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan de Fotograaf

toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.

6.7 De Licentie is niet overdraagbaar behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming

van de Fotograaf. Het is Opdrachtgever niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden

behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

6.8 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt de

Licentie van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.9 Beëindiging van de Overeenkomst laat de verleende Licentie en de daarmee samenhangende

rechten en verplichtingen onverlet, tenzij de Overeenkomst is beëindigd op grond van het bepaalde

in 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Persoonlijkheidsrechten

7.1 Opdrachtgever neemt bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de

persoonlijkheidsrechten van artikel 25 van de Auteurswet 1912 in acht. Opdrachtgever is steeds

verplicht bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de naam van de Fotograaf

duidelijk te vermelden.

7.2 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van

de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een

schadevergoeding verschuldigd van eenmaal (100%) de overeengekomen of gebruikelijke

vergoeding.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeld.

8.2 Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van de Foto.

8.3 Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Licentie, dan ontslaat dit de Opdrachtgever niet

van diens betalingsverplichting.

8.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten.

8.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de

eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling

buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een

minimum van € 75,00.

8.6 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen

van de Fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De Fotograaf is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Fotograaf, nimmer aansprakelijk voor

schade, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van

de Foto al dan niet geleden door de Opdrachtgever.

9.2 De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in alle gevallen beperkt tot de directe schade die door

Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de aansprakelijkheid van de Fotograaf te allen

tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade

sluit de Fotograaf uitdrukkelijk uit.

9.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van de Foto door of namens Opdrachtgever

enige aanspraak jegens de Fotograaf aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en

de Fotograaf in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal

geschieden. Fotograaf en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten daarvan.

Artikel 10. Rechts- en forumkeuze

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van

toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden

worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de

bevoegde rechter in Nederland.

Amsterdam, januari 2018

English text

All rights reserved © Inge van Mill – 2021

All transactions are following conditions of NVJ/NVF apply.

Except exclusive recordings, the basic license fee for internet use for my pictures is: € 350 ex VAT per year (per photo).
Based on prior agreements, there can be calculated different rates.

Anyone who uses my work agree to the conditions attached there to represented by me as follows: In all my photographs, film images, sounds, objects, texts, otherwise rest my copyright. With my work is only entitled to one-time publication or other pre-agreed use. Intellectual property rights are never about the user. There is only given a (limited) license.

If it finds infringement, the infringer receives a proposal for amicable settlement amounting to at least the base license fee plus an increase of at least 200% to cover the costs of investigation and redress, immaterial damage, it can not set conditions regarding the length and area of ​​use, the reduction of exclusivity and operating possibilities. When used without attribution or mutilation of our pictures is additionally charged an additional surcharge of 100% in both cases. By not accepting the proposal for amicable settlement legal action will be taken which costs and any additional costs based on Article 1019h Rv will be fully recovered from the infringer.

To use images for any purpose, please contact: photo@ingevanmill.com

This website is made with the utmost care. Without prior written permission of Inge van Mill photography nothing of this website may be reproduced, edited, and / or published by print, photocopy, microfilm, magnetic media, the internet or in any other way whatsoever. Inge van Mill Photography accepts no liability whatsoever for any consequences from the use of the website and the websites referenced, may arise. Inge van Mill Photography is not responsible for the content of the websites referenced.

PLEASE NOTE: Certificates of Authenticity are issued and signed by Inge van Mill – artwork offered for sale without a Certificate of Authenticity should be viewed with suspicion. Buyers unsure of an artworks authenticity are recommended to contact Inge van Mill: photo@ingevanmill.com