Disclaimer

All rights reserved © Inge van Mill – 2019

This website is made with the utmost care. Without prior written permission of Inge van Mill photography nothing of this website may be reproduced, edited, and / or published by print, photocopy, microfilm, magnetic media, the internet or in any other way whatsoever. Inge van Mill Photography accepts no liability whatsoever for any consequences from the use of the website and the websites referenced, may arise. Inge van Mill Photography is not responsible for the content of the websites referenced.

PLEASE NOTE: Certificates of Authenticity are issued and signed by Inge van Mill – artwork offered for sale without a Certificate of Authenticity should be viewed with suspicion. Buyers unsure of an artworks authenticity are recommended to contact Inge van Mill

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Copyright en auteursrechten © Inge van Mill – 2019

Alle rechten van de intellectuele eigendom van afbeeldingen, teksten, geluid en andere materialen van deze website liggen bij Inge van Mill Fotografie. Deze intellectuele eigendommen zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgevingen. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook. zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de rechthebbende, Inge van Mill fotografie. Wilt u beeldmateriaal gebruiken voor welk doel dan ook, neem dan contact op via: photo@ingevanmill.com.

Inge van Mill Fotografie is lid van de beroepsvereniging NVJ. NVJ staat voor Nederlandse Vereniging van Journalisten. Deze beroepsvereniging is mede opgericht ter bescherming en handhaving van foto-auteursrechten voor haar aangesloten fotografen.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Inge van Mill Fotografie uit voort. Inge van Mill Fotografie aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien. Inge van Mill Fotografie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.

* Op al mijn offertes en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho versie augustus 2016 van toepassing welke via onderstaande link als pdf. kunnen worden gedownload.

Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
NL: https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_Algemene_voorwaarden_augustus_2016.pdf
ENG: https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_General_Terms_and_Conditions_augustus-2016.pdf