• Artwork
'Art project: Where is the partY...?'

Where is the partY…?

Exhibition Reality seems well defined
English text click here

Where is the partY…?

In this recent project Where is the partY…? offers a reflection on an ominous society and vision of the future. The unrest, dissatisfaction and tensions I’ve observed are alienating and in a sense frightening and overwhelming; where is society and the world going? The challenges humanity faces are immense and will have to be faced in order to bring change at all.

In these turbulent times, prevailing power structures, values and norms are being questioned and challenged. The human dimension and the importance of the individual have been subordinated  to current systems. Strong interests exist to maintain systems. Choices have been made to cut back on social structures, on which foundations for society and democracy are based. The coronavirus pandemic has shaken the security of humanity. All kinds of abuses, from climate change via the history of slavery and migration to criminality in the upper echelons are becoming more visible, it seems as if the world is built from parallel worlds.

From my necessity as a photojournalist and artist to give interpretation and to clarify things, I began to unravel the complexity that I’ve experienced and witnessed. Making the invisible visible from my imagination, bringing the undercurrents to the surface, showing the factual observations and meld both worlds together. Each image is created intuitively and tells its own layered story. These composite images are built from my photojournalistic and daily life archive. The alienation these images evoke, I see as a wonderful spectacle that takes place in a surrealistic and magic-realistic world.

I invite the viewer to view the images in an unbiased and open-minded way.

The project originated last year (2021) and will continue to expand.

Art print framed at your wall?

 Where is the partY…? | Diasec in Limited Edition

Images from this project are sold in Limited Edition Diasec® TruLifeTM:

Sizes :

  • 150 x 100 cm
  • 225 x 150 cm
  • 150 x 150 cm
  •   80 x 80 cm

The sizes per artwork may vary.

TruLifeTM: non-glare acrylic glass with the highest brilliance offers very high UV protection and virtually no reflection.

Diasec is signed and sold with a Certificate of Authenticity.

Interested? Feel free to contact me for specifications.

Process Finishing: Diasec® TruLifeTM by Wilcovak

 

Solo exhibition Inge van Mill 

Reality seems well defined | 7 – 17 November 2021

Exhibition comprises two recent Art and documentary projects:

The Brink 2020   &   Where is the partY…?

The exhibition highlights the research I’ve been conducting since 2013 into different realities that often seem fixed, but which I actually question. The image of reality that is presented to society can condition us and shape our frame of reference. By showing different perspectives, responding with my own observations, and outlining possible scenarios, I’m challenging the viewer to broaden their horizons.

Both projects depict the changing world. Where is the partY…? offers a reflection on an ominous society and vision of the future and The Brink 2020 looks at the Covid-19 pandemic from an inner perspective composed of documentary images.

Successful opening 6th of November 2021

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

Met dank aan:

Curious about continuation of Where is the partY…?

Subscribe to the newsletter: Subscribe News, so you will stay informed of the latest news. (unsubscribing is always possible)


Where is the partY…?

Where is the partY…? biedt een reflectie op een onheilspellende maatschappij en toekomstbeeld. De onrust, onvrede en spanningen die ik waarneem zijn vervreemdend en in zekere zin beangstigend en overweldigend; waar gaat het naartoe met de maatschappij en de wereld. De uitdagingen waar de mensheid voor staat zijn immens en men zal deze onder ogen moeten komen om überhaupt veranderingen teweeg te kunnen brengen.

In deze turbulente tijden worden heersende machtsstructuren, waarden en normen bevraagd en uitgedaagd. De menselijke maat en het belang van het individu zijn ondergeschikt gemaakt aan huidige systemen. Sterke belangen zijn er om systemen in stand te houden. Keuzes zijn gemaakt om te bezuinigen op sociale structuren op welk fundament juist de maatschappij en de democratie is gestoeld. De coronapandemie heeft de algehele zekerheid van de mens doen wankelen. Allerlei misstanden, van klimaat via slavernijverleden en migratie tot criminaliteit in de bovenwereld worden zichtbaarder, het lijkt wel alsof de wereld is gebouwd uit parallelle werelden.

Vanuit mijn noodzaak als fotojournalist en kunstenaar om duiding te geven en grip te krijgen ben ik de complexiteit die ik ervaar gaan ontrafelen. Vanuit mijn verbeelding het onzichtbare zichtbaar maken, de onderstromen naar de oppervlakte brengen, de feitelijke constateringen tonen en beide werelden laten samensmelten. Intuïtief komt ieder beeld tot stand en vertelt haar eigen gelaagde verhaal. Deze samengestelde beelden zijn opgebouwd vanuit mijn fotojournalistieke en dagelijksleven-archief. De vervreemding die uit de beelden voortvloeit, zie ik als een wonderlijk schouwspel dat zich voltrekt in een surrealistische en magisch-realistische wereld.

De toeschouwer nodig ik uit om de beelden onbevooroordeeld en open-minded te bekijken.

Het project is afgelopen jaar (2021) ontstaan en zal zich nog verder uitbreiden.

 

Kunstwerk aan uw muur?

Where is the partY…? | Diasec in Limited Edition

Beelden van het project worden in Limited Editions verkocht op Diasec® TruLifeTM

Formaten :

  • 150 x 100 cm
  • 225 x 150 cm
  • 150 x 150 cm
  •   80 x 80 cm

De formaten per kunstwerk kunnen verschillen.

TruLifeTM: non-glare acrylglas met de hoogste briljantie biedt een zeer hoge mate van UV bescherming en nagenoeg geen weerspiegelingen.

Diasec gesigneerd en verkocht met Certificaat van Echtheid.

Geïnteresseerd? Informeer naar de specificaties.

Proces afwerking: Diasec® Trulife bij Wilcovak

 

Solotentoonstelling Inge van Mill 

Reality seems well defined | 7 – 17 november 2021 | Den Haag

Tentoonstelling toont twee recente kunst en documentaire projecten:

Het Kantelpunt 2020   &   Where is the partY…?

De tentoonstelling toont mijn onderzoek sinds 2013 naar de verschillende werkelijkheden die veelal vastomlijnd lijken te zijn maar die ik juist bevraag. De beeldvorming van de werkelijkheid die de maatschappij wordt voorgespiegeld kan mensen conditioneren en hun referentiekader vormen. Door verschillende perspectieven te tonen, vanuit mijn eigen waarnemingen te reageren en mogelijke scenario’s aan te kondigen daag ik de toeschouwer van de tentoonstelling uit om hun horizon te verbreden en te verdiepen.

Beide projecten tonen de wereld in verandering. Where is the partY…? biedt een reflectie op een onheilspellende maatschappij en toekomstbeeld en Het Kantelpunt 2020 toont de coronapandemie vanuit een innerlijk perspectief samengesteld met documentaire beelden.

Succesvolle opening zaterdag 6 november 2021

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

© Wim Hollemans

Met dank aan:

NIEUWSGIERIG NAAR HET VERVOLG VAN Where is the partY…?

Schrijft u zich in op de nieuwsbrief: Subscribe News, zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. (uitschrijven is altijd mogelijk)